• Консултиране при избор на най-подходящата правна форма за стартиране на търговска дейност;
  • Учредяване и вписване на търговски дружества, клонове, клонове на чуждестранни търговци, вписване на промени;
  • Преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, отделяния, промяна на правноорганизационната форма);
  • Провеждане на общи събрания, организация дейността на органите на търговско дружество;
  • Цялостно консултиране на търговската дейност;
  • Ликвидация на търговски дружества, търговска несъстоятелност;
  • Учредяване, вписване на юридически лица с нестопанска цел;
  • Участие в преговори, съдействие при разрешаването на търговски спорове, изготвяне и сключване на споразумения;
  • Търговска медиация.