• Консултации и правно съдействие при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне и утвърждаване на вътрешно-нормативни актове, колективни трудови договори;
  • Съдействие при осъществяване на дисциплинарната и имуществена отговорност на работниците и служителите;