Търговско и дружествено право:
Избор на най-подходящата правна форма за стартиране на търговска дейност;
Учредяване и вписване на ЕТ и търговски дружества, клонове, клонове на чуждестранни юридически лица, вписване на промени;
Реструктуриране, преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, отделяния, промяна на правноорганизационната форма);
Провеждане на общи събрания, организация дейността на органите на търговско дружество;
Изготвяне на вътрешно-нормативни актове на търговски дружества;
Ликвидация на търговски дружества, търговска несъстоятелност;
Учредяване, вписване на юридически лица с нестопанска цел;
Участие в преговори, съдействие при разрешаването на търговски спорове, изготвяне и сключване на споразумения;

Недвижими имоти:
Съдействие и консултации във връзка с управление и разпореждане с
недвижими имоти:
Проучване и анализ на недвижими имоти, проверка на собственост и тежести;
Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за разпореждане с недвижими имоти;
Съдействие при извършване на нотариални производства;

Консултации и правно съдействие при сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Трудово право
Консултации и правно съдействие при сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;
Изготвяне и утвърждаване на вътрешно-нормативни актове, колективни трудови договори.
Съдействие при осъществяване на дисциплинарната и имуществена отговорност на работниците и служителите;

Процесуално представителство
Процесуално представителство по търговски, трудови, административни дела, арбитражни дела.