Учредяване на акционерно дружество (АД)

В настоящата разработка разглеждаме процедурата по учредяване на едно от капиталовите търговски дружества, предвидени в българския Търговски закон (ТЗ) – акционерното дружество (АД). По-конкретно, ще разясним основните етапи при учредяването на т.нар. „затворено“ АД, като спецификите при учредяване на публично дружество по ЗППЦК ще бъдат предмет на отделна публикация….към текста