Медиацията е способ за алтернативно разрешаване на спорове, при който страните с помощта на независимо трето лице (медиатор) постигат взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебното производство или извън него. Участието в процедурата по медиация е доброволно, всяка една от страните може да го прекрати във всеки един момент, в който прецени, че не може да бъде постигнато споразумение. Практиката показва, че в повечето случаи страните бързо и лесно достигат до споразумение, което им спестява време, значителни разходи, помага им за запазване на взаимоотношенията, както и за създаване на устойчиви и успешни търговски партньорства.

Aдв. Петрова е медиатор от списъка на ЦМ SPSV Balance ltd., участва като медиатор по търговски спорове. Правилата за провеждане на медиация, както и тарифата за събираните такси в процедурата може да видите тук http://www.spsvbalance.eu